Akoestiek

Oplossingen om een prettig akoestisch binnenklimaat te realiseren is ons specialisme

Bij een goede akoestiek zijn de architectuur, materialisatie en het gebruik met elkaar in harmonie. Akoestiek gaat over het comfort op het gebied van geluid, zowel voor gebruikers van gebouwen als van de omgeving van bedrijven die geluid produceren. Een aangenaam akoestisch klimaat hangt samen met geluid van buiten, intern geluid en geluid naar de omgeving.

Wetgeving en akoestiek

De wetgever hecht voornamelijk aan beperking van omgevingsgeluid (industrie-, weg- of spoorweglawaai) in woningen en gebouwen met kwetsbare doelgroepen, zoals scholen en ziekenhuizen. Aan deze geluidgevoelige bestemmingen zijn niet alleen vanuit het Bouwbesluit, maar ook vanuit de Wet geluidhinder en de Tracéwet eisen gesteld. Om deze hinder te beperken, mogen bedrijven maar beperkt geluid uitstoten naar hun omgeving, zeker als woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen nabij liggen. EGM adviseurs kent de weg in deze complexe wetgeving en helpt u hierbij graag.

 

Bij een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde moet een hogere-waardenbesluit worden vastgesteld. EGM adviseurs kan de geluidbelasting op uw planlocatie berekenen en toetsen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde onderzoeken we eerst maatregelen bij de bron, zoals een stiller wegdek. Hiervoor is medewerking van gemeente noodzakelijk. Daarna wordt gekeken naar het beperken van de overdracht van geluid van bron naar ontvanger met schermen. Tenslotte beoordelen we maatregelen bij de ontvanger, zoals een goede geluidwering van de gevel.

 

Aan de geluidwering stelt het Bouwbesluit eisen evenals aan het binnenniveau als gevolg van het geluid van buiten. Onze adviseurs berekenen dit aan de hand van tekeningen en materialisatie. Het voorstellen van praktisch uitvoerbare maatregelen, in samenhang met bijvoorbeeld het type ventilatie, is ons specialisme.

 

Prettige akoestiek in gebouwen

Geluidhinder ontstaat ook door geluidproductie in hetzelfde gebouw of als gevolg van een te harde afwerking. Het kan gaan om geluid van installaties, muziek of hinderlijke galm. Het Bouwbesluit beschermt voornamelijk woningen tegen geluid. Om hinder in andere gevallen te voorkomen, stellen we graag een technisch of akoestisch Programma van Eisen op. Hierbij is afstemming over het gebruik van de ruimten van groot belang. Immers akoestiek is een subjectief begrip, ieder mens beleeft geluid anders en ieder type gebruik stelt andere eisen. Onze adviseurs werken met 3D-rekenmodellen (Catt acoustic) om de akoestiek in grotere of complexere ruimten te simuleren.

 

Akoestiek tijdens het ontwerp- en bouwproces

Onze adviseurs kunnen al meedenken vanaf de eerste schetsen in de situering van ruimten en opstellen van een programma van eisen om zo de akoestiek te borgen. Naarmate het bouwproces vordert, worden de adviezen steeds gedetailleerder (aansluitingen, constructieopbouw en materialisering). Tijdens de bouw zijn onze adviseurs indien gewenst ter plaatse om te controleren of vooraf opgestelde adviezen correct worden uitgevoerd en het gewenste (akoestische) resultaat opleveren.

 

Akoestiek is een vak op school maar een correcte toepassing leer je pas in de praktijk. Onze kracht zit in jarenlange ervaring. Akoestiek is moeilijk te doorgronden en maatregelen correct uitvoeren, vergt naast theoretische kennis juist ook praktijkkennis. Juist dan reikt onze kennis verder en bieden we bevredigende oplossingen voor onze klanten.