Bouwveiligheid

Aandacht voor veiligheid in het ontwerp en bij de uitvoering is van belang voor gebruikers en bouwers

Een ontwerp maken is één; ervoor zorgen dat het veilig en verantwoord gebouwd kan worden is een tweede. Daarvoor is een bouwveiligheidsplan (voorheen V&G of veiligheids- en gezondheidsplan) nodig. Een dienst die EGM adviseurs al sinds de oprichting van het bureau verleent. In onze plannen kijken we naar alle aspecten van het pand: omgeving, constructie, afwerking, onderhoud. Het plan bevat altijd een risicoanalyse waar nu al oplossingen voor kunnen worden voorzien. Het is geen vrijblijvend document dat terzijde geschoven kan worden, maar de onderbouwing voor een veilige werksituatie, zowel tijdens de bouw als in het gebruik.

Het bouwveiligheidsplan is de toetssteen voor de veiligheid van medewerkers op de bouwplaats, de omwonenden en passanten. Veiligheid ten aanzien van mensen in de breedste zin van het woord, in onze ogen is dat waar een goed bouwveiligheidsplan voor staat. In de arbeidsomstandighedenwet is de veiligheid van medewerkers vastgelegd, zaken als grootte en gewicht van materialen die zij mogen verplaatsen en de hoeveelheid stof waaraan zij blootgesteld mogen worden. EGM adviseurs toetst of deze regels nageleefd kunnen worden.

 

Wij kijken evengoed naar de omgeving van het bouwwerk. Hoeveel overlast is er voor omwonenden en wat is acceptabel? Hoe kan de aannemer de normen die we opstellen naleven? Dit alles ligt vast in onze bouwveiligheidsplannen. We kijken dus nadrukkelijk verder dan de bouwtekeningen.

 

Buitenzijde

Onze bouwveiligheidsplannen kennen drie duidelijk te onderscheiden facetten. Ten eerste kijken we naar de buitenkant van het gebouw. Zijn de beoogde materialen geschikt voor de plek waar ze worden aangebracht? Is de gevel te onderhouden? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de grondsoort en of deze niet te zware werkomstandigheden oplevert voor de bouwvakkers. Op al deze vragen komt een antwoord in ons bouwveiligheidsplan. Dit bevat een advies om mogelijke problemen te voorkomen of op te lossen voordat het gebouw daadwerkelijk gebouwd wordt.

 

Binnenzijde

Het tweede facet is de binnenkant van een gebouw. Ook hier zijn keuzes te maken die de veiligheid bevorderen. Zijn vloeren voldoende stroef, ook bij natte omstandigheden, zodat uitglijden wordt voorkomen? En zijn alle benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bouwvakkers getroffen, zoals het gewicht van materialen en verpakkingen?

 

Omgeving

En tot slot kijkt EGM adviseurs, naast de directe omgeving van het gebouw, altijd naar het bredere plaatje van de omgeving. Hoe ligt het gebouw ten opzichte van overige bebouwing, auto-, spoor- en waterwegen? Zijn er natuurgebieden waarmee rekening gehouden moet worden? Hoe is de ligging ten aanzien van vliegroutes of, bij een academisch ziekenhuis, waar worden gevaarlijke stoffen opgeslagen en hoe lopen de vliegroutes van en naar het ziekenhuis? Al deze zaken hebben in onze ogen invloed op de veiligheid, ook al hebben ze niet rechtstreeks met het gebouw zelf te maken.

 

Door de brede kijk die EGM adviseurs hanteert op het bouwveiligheidsplan, zijn onze plannen grondig en gedegen onderbouwd en houden zij rekening met alle denkbare scenario’s die van invloed kunnen zijn op de veiligheid.